Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Adresa organizace: Kultura Jablonec, p.o., Jiráskova 4898/9, 46601 Jablonec nad Nisou

Žádosti o informace:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba.

Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Žádost o informace, návrhy, podněty  apod.  lze podat ústně nebo písemně na adrese:

    • písemně na výše uvedené adrese organizace, sekretariát ředitele,
    • elektronicky na adrese dobrovska@kulturajablonec.cz
    • prostřednictvím datové schránky – id schránky: k5mm5mp
    • ústně, tj. i telefonicky – takto podané žádosti se vyřizují neformálním způsobem a neevidují se

 

Příjem žádosti a dalších podání:
Žádost je podána dnem, kdy ji organizace obdržela.

Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

    • označení Kultura Jablonec, p.o.  jakožto subjektu, kterému je určena,
    • že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
    • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,
    • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby,

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve Kultura Jablonec, p.o. žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, organizace žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve organizace žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne organizace o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti organizace, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí organizace žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí organiazce žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji organizace poskytne.

Kultura Jablonec, p.o. poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Neposkytují se informace:

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům
 • týkající se osobních údajů
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
 • souvisí s probíhajícím trestním řízením
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů
 • označené  za obchodní tajemství.

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne  Kultura Jablonec, p.o. ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí informace vydá ředitel organizace rozhodnutí.

Opravný prostředek lze podat:

 • písemně na výše uvedené adrese organizace, sekretariát ředitele,
 • elektronicky na adrese dobrovska@kulturajablonec.cz
 • prostřednictvím datové schránky id schránky: k5mm5mp

ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí  nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, pokud opravnému prostředku nebude vyhověno, bude předložen nadřízenému orgánu, zvláštní formuláře nejsou vyžadovány.

Informace může být zpoplatněna v souladu s platnými právními předpisy.

 

Dokumenty: